uitgebreid zoeken
Wat voor activiteit?

In welke prijscategorie?

Algemene Voorwaarden

Porfabon biedt op haar website www.Porfabon.com gepersonaliseerde cadeaubonnen aan welke door de klant kunnen worden verzilverd bij aangesloten aanbieders in ruil voor verschillende belevenissen. Op alle overeenkomsten tussen klanten en Porfabon zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u mag verwachten en waar u zich aan dient te houden.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 17 oktober 2011.

 

Artikel . 1 Definities

1.1. Porfabon: Porfabon gevestigd te Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53469720.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Porfabon.

1.3. Activiteit: de dienst die de Klant middels de Cadeaubon kan afnemen bij de Aanbieder.

1.4. Cadeaubonnen: de door Porfabon aangeboden waardebonnen.

1.5. Aanbieder: de aanbieder van de Activiteit.

1.6. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Porfabon en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.

1.7. Website: www.Porfabon.com en alle subdomeinen. 

 

 Artikel . 2 Prijzen

2.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.3. De op de Website genoemde prijzen kunnen wijzigen indien Aanbieder zijn prijzen voor de Activiteit aanpast.

2.4. Bezorg- en administratiekosten worden los berekend van de cadeaubonprijs. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld. 

 

Artikel . 3 Cadeaubonnen

3.1. Klant kan op de Website een Cadeaubon voor een Activiteit kopen. Hij kan daarbij kiezen voor Cadeaubonnen voor verschillende Activiteiten die worden aangeboden door verschillende Aanbieders. Daarnaast kan Klant een Cadeaubon kopen die een bepaalde waarde vertegenwoordigt en waarop geen specifieke Activiteit is genoemd.

3.2. De Cadeaubon voor een bepaalde Activiteit kan enkel worden ingewisseld bij de op de Cadeaubon genoemde Aanbieder en enkel voor de op de Cadeaubon vermelde Activiteit.

3.3. De Cadeaubon die een waarde vertegenwoordigt en waarop geen specifieke activiteit is genoemd, maar wel een aanbieder kan bij die aanbieder de cadeaubon inwisselen voor een activiteit die deze aanbieder aanbiedt.

3.4. Porfabon is niet verantwoordelijk voor omschrijving van de Activiteit, dat is de Aanbieder van die Activiteit. Porfabon zal zich er echter voor inspannen de Aanbieder ertoe te bewegen de informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat Klant weet wat hij kan en mag verwachten.

3.5. Foto's en afbeeldingen die gebruikt zijn op de Website en in het gedrukte materiaal dienen slechts ter illustratieve indicatie. Porfabon draagt er echter zorg voor dat de afbeeldingen zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid.

3.6. Voor vragen en/of klachten over de Activiteit of het verzilveren van de Cadeaubon wendt Klant zich tot Aanbieder. De contactgegevens van Aanbieder worden op de Cadeaubon vermeld.

3.7. Klant begrijpt dat Aanbieder bepaalde voorwaarden kan stellen aan het verzilveren van de Cadeaubonnen dat deze van toepassing zullen zijn op de verdere relatie tussen Klant en Aanbieder. Deze voorwaarden zullen steeds zoveel mogelijk in de omschrijving van de Activiteit op de Website worden opgenomen.

3.8. Klant en Aanbieder zullen in redelijk overleg de dag(en) vastleggen waarop Klant zijn Cadeaubon kan gebruiken, waarbij Aanbieder de redelijke belangen van de Klant in aanmerking neemt en zich zoveel mogelijk zal inspannen de Activiteit op het door de Klant gewenste moment mogelijk te maken.

3.9. Verzilvering van de Cadeaubon geschiedt bij de Aanbieder. De wijze waarop de Cadeaubon kan worden verzilverd is afhankelijk van de Activiteit en/of de Aanbieder daarvan. Informatie hierover is opgenomen op de Cadeaubon. In de meeste gevallen is een reservering noodzakelijk.

3.10. Indien de Klant een reservering maakt bij Aanbieder is de Cadeaubon verzilverd. Indien Klant op de afgesproken datum niet verschijnt, is noch Porfabon, noch Aanbieder enige restitutie verschuldigd.

3.11. De Cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders is aangegeven. De uitgiftedatum en de geldigheidsduur van de Cadeaubon worden daarop vermeld.

3.12. De Cadeaubon mag niet worden doorverkocht. Wel mag de Cadeaubon cadeau worden gedaan.

3.13. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

Artikel . 4 Toepasselijkheid

4.1. Op alle overeenkomsten en leveringen van Porfabon zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Porfabon alleen bindend indien en voor zover deze door Porfabon uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel . 5 Overeenkomst/levertijd/herroepingsrecht

5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Porfabon en het voldoen aan de daarbij door Porfabon gestelde voorwaarden.

5.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Porfabon onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.3. Klant gaat ermee akkoord dat de Cadeaubon geleverd, en dus de uitvoering van de dienst wordt aangevangen, voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 7 werkdagen. Het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46i BW is derhalve niet van toepassing.

5.4. Zodra de betaling door Porfabon is ontvangen, stuurt Porfabon de Cadeaubon zo spoedig mogelijk per gewone post toe, tenzij een andere verzenddatum overeengekomen is.

5.5. Klant kan er tevens voor kiezen de Cadeaubon direct naar een derde te sturen aan wie hij de Cadeaubon cadeau wil doen. Klant kan dit aangeven tijdens de bestelprocedure op de Website.

5.6. De Cadeaubon wordt slechts eenmaal geleverd. Bij verlies of beschadiging van de Cadeaubon na ontvangst daarvan is Porfabon niet gehouden tot het opnieuw leveren daarvan.

5.7. Porfabon is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.8. Indien de overeengekomen levertijd niet haalbaar is, neemt Porfabon contact met Klant op. Porfabon zal dan een alternatieve leverdatum voorstellen. Klant heeft tevens recht de overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden.

5.9 Indien Klant de overeenkomst conform artikel 5.10 ontbindt zal Porfabon eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.

5.10. Zodra de te leveren Cadeaubonnen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze Cadeaubonnen betreft, over op Klant of ontvanger daarvan.

 

Artikel . 6 Betalingsvoorwaarden

6.1. Klant dient de betalingen aan Porfabon volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. De bestelling dient steeds vooraf betaald te worden. Porfabon bepaalt per bestelling welke methode(n) beschikbaar zijn.

6.2. Eventuele door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.

6.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.5. In bovenstaande gevallen heeft Porfabon voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Porfabon vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel . 7 Aansprakelijkheid

7.1. De totale aansprakelijkheid van Porfabon jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

7.2. De aansprakelijkheidsbepaling van lid 1 geldt alleen voor Klanten die natuurlijke of rechtspersonen zijn die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

7.3. Aansprakelijkheid van Porfabon jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.4. Buiten de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde gevallen rust op Porfabon jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Porfabon.

7.5. Porfabon is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tekortkoming in de uitvoering van de Activiteit door, danwel onrechtmatig handelen van, Aanbieder.

7.6. Porfabon is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit letsel en/of dood ontstaan gedurende de uitvoering van de Activiteit door Aanbieder.

7.7. De aansprakelijkheid van Porfabon jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Porfabon onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Porfabon ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Porfabon in staat is adequaat te reageren.

7.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Porfabon meldt.

7.9. Klant vrijwaart Porfabon voor alle aanspraken van derden.

7.10. In geval van overmacht is Porfabon niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel . 8 Informatie op Website

8.1. De inhoud van de Website en de Cadeaubonnen worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Porfabon kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Porfabon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een kennelijk onjuiste of onvolledige website.

 

Artikel . 9 Klachten

9.1. Porfabon is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Aanbieders.

9.2. Klanten kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een Aanbieder wenden tot de desbetreffende Aanbieder, eventueel bevoegde geschillencommissies of de bevoegde rechter.

9.3. Voor klachten over de wijze van het aanbod en de levering van de Cadeaubonnen als zodanig kan Klant zich wenden tot Porfabon overeenkomstig de op de Website bekendgemaakte klachtenprocedure.

 

Artikel . 10 Intellectuele eigendom

10.1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van Porfabon en gedrukt materiaal zijn voorbehouden aan Porfabon.

 

Artikel . 11 Persoonsgegevens

11.1. Porfabon verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacy statement.

11.2. In het geval Klant aan Porfabon persoonsgegevens van derden verstrekt, vrijwaart klant Porfabon voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de verwerking van die persoonsgegevens door Porfabon. 

 

Artikel . 12 Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

12.5. Bij elektronische communicatie met Porfabon geldt de door Porfabon ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op

Meer